08 November, 2012

Who is Rajnikant?

Who is Rajnikant?